Registreer

Accepteer de voorwaarden onderaan de tekst:


VEILINGVOORWAARDEN ONLINE VEILINGEN AUCTION 111

 

VEILINGVOORWAARDEN ONLINE VEILINGEN ONLINE AUCTION 111

 

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Online Auction 111: de handelsnaam waaronder Stud 111 NV, maatschappelijke zetel te 2240 Zandhoven aan de Vierselbaan 111, ondernemingsnummer 0413.751.124, de Veiling organiseert en de Veilingdienst faciliteert.

Bieder: de meerderjarige natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich op de Veilingwebsite (= www.onlineauction111.com) registreert of heeft geregistreerd alvorens deel te kunnen nemen aan de Veiling.

Bod: het door de Bieder op de Veiling voor een Kavel geboden bedrag te vermeerderen met de belastingen en kosten (waaronder doch niet beperkt tot de Veilingkosten) zoals beschreven in de Veilingvoorwaarden.

Deelnemer: een Verkoper, Bieder en/of Koper.

Diepvriessperma: elk rietje of rietjes diepvriessperma aangeboden op de Veilingwebsite, zo goed mogelijk beschreven aan de hand van de op de Veilingwebsite genoemde informatie. Deze informatie is er enkel op gericht een indruk te geven over de afkomst van het sperma, zonder de pretentie volledig/correct te zijn en zonder daarmee enige garanties (o.a. succesvolle kans op bevruchting) te geven.

Draagmerrie: de ontvangstmerrie in wiens baarmoeder men via embryotransplantatie het Embryo overplant dat verwijderd werd uit de baarmoeder van de donormerrie. Het Embryo ontwikkelt zich verder in deze Draagmerrie en wordt na de geboorte opgekweekt door deze Draagmerrie.

Embryo: de vrucht tot stand gekomen na inseminatie van de donormerrie door de vaderhengst.

Kavel: één of meerdere Paarden of Diepvriessperma die op de Veilingwebsite worden geveild.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen Verkoper enerzijds en Koper anderzijds die als gevolg van de Toewijzing aan de hoogste Bieder tot stand komt.

Koper: de Bieder aan wie Toewijzing van een Kavel heeft plaatsgevonden.

Paard(en): elk jong of volwassen paard, fokmerrie, Veulen of Embryo aangeboden op de Veilingwebsite, zo goed mogelijk beschreven aan de hand van informatie en beeldmateriaal. Deze informatie is er enkel op gericht een indruk te geven over de kwaliteiten van het Paard, zonder de pretentie volledig/correct te zijn en zonder daarmee enige garanties te geven.

Persoonsgegevens: de (persoon)gegevens die bij registratie aan Online Auction 111 dienen te worden verstrekt om als Bieder te kunnen bieden op de Veiling.

Toewijzing: de uitdrukkelijke verklaring van Online Auction 111 namens Verkoper aan de Bieder dat het Kavel waarop door de Bieder een Bod is uitgebracht aan de Bieder is toegewezen en die derhalve Koper van het Kavel wordt. De toewijzing geschiedt door Online Auction 111.

Veiling: de online veiling, gehouden via de Veilingwebsite.

Veilingdienst: het bemiddelen bij het tot stand brengen van een Koopovereenkomst door het faciliteren van een Veiling.

Veilingkosten: de kosten die een Koper aan Online Auction 111 verschuldigd is na Toewijzing van een Kavel.

Veilingvoorwaarden: de onderstaande veilingvoorwaarden van Online Auction 111 zijn van toepassing op iedere Veiling en Koopovereenkomst. Elke Deelnemer wordt geacht kennis genomen te hebben van de Veilingvoorwaarden en deze integraal en zonder voorbehoud te hebben aanvaard. De Veilingvoorwaarden zijn bijgevolg zonder meer van toepassing van zodra er geboden wordt.

Veilingwebsite: de veilingwebsite waarop Online Auction 111 haar Veiling(dienst) aanbiedt, zijnde “www.onlineauction111.com”

Verkoper: de meerderjarige natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Online Auction 111 opdracht heeft gegeven om in naam van en voor rekening van hem één of meerdere Kavels te verkopen middels de Veiling. Voor het geval Stud 111 een Kavel aanbiedt en wenst te verkopen middels de Veiling, zal Stud 111 in dat geval enerzijds als Online Auction 111 de Veiling van het Kavel organiseren en anderzijds als Verkoper deelnemen aan de Veiling; in haar rol van Verkoper wordt verwezen naar de eerste alinea van artikel 15 van de Veilingvoorwaarden welke in dat geval aanvullend van toepassing zal zijn naast de andere “verkoop-gerelateerde” bepalingen van de Veilingvoorwaarden.

Veulen: een paard vanaf haar geboorte tot en met het eerste levensjaar.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

Door deelname aan de Veiling verklaren de Deelnemers zich jegens elkaar en jegens Online Auction 111 gehouden om de Veilingvoorwaarden na te komen en gebonden te zijn aan de rechtsgevolgen die daaruit voor een Deelnemer voortvloeien. Elke Deelnemer wordt middels deelname aan de Veiling geacht kennis genomen te hebben van de Veilingvoorwaarden en deze, zonder enig voorbehoud, integraal te hebben aanvaard met uitsluiting van enige andere (algemene) voorwaarden. Iedere Deelnemer neemt voor eigen rekening en risico deel aan de Veiling; Online Auction 111 is jegens de Deelnemers in geen geval gehouden tot meer of andere verplichtingen dan in de Veilingvoorwaarden omschreven.

ARTIKEL 3. REGISTRATIE VAN DE BIEDER

Om te kunnen deelnemen aan een Veiling dient de Bieder zich voor aanvang van de Veiling te hebben geregistreerd op de Veilingwebsite voorgeschreven wijze. Voorts verklaart de Bieder door zijn/haar deelname aan een Veiling bevoegd te zijn om rechtshandelingen te verrichten en verklaart de Bieder bekwaam te zijn om ten aanzien van het betreffende Kavel een Koopovereenkomst aan te gaan. Online Auction 111 behoudt zich het recht voor registratie en deelname aan een Veiling te allen tijde te weigeren en/of eenzijdig te beëindigen. De Bieder dient zich op eerste verzoek van Online Auction 111 op behoorlijke wijze te legitimeren, bij gebreke waarvan het de Bieder niet is toegestaan om deel te nemen aan de Veiling. De Bieder is verplicht om ervoor te zorgen dat door de Bieder bij registratie alle door de Bieder aan Online Auction 111 te verstrekken gegevens volledig, correct en naar waarheid worden ingevuld en de Bieder garandeert de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens. Mochten deze gegevens op enig moment wijzigen, dan heeft de Bieder de verplichting om Online Auction 111 onverwijld van deze wijziging(en) op de hoogte te brengen. De gebruikersnaam en het wachtwoord waarvan de Bieder gebruik maakt bij een Veiling zijn strikt persoonlijk en mogen door een Bieder niet aan derden worden overgedragen. Als de Bieder vreest dat een ander zijn wachtwoord kent, dient de Bieder Online Auction 111 hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. De Bieder is aansprakelijk voor en gebonden aan alle handelingen die op een Veiling plaatsvinden en die voortvloeien uit het gebruik van zijn/haar wachtwoord en/of gebruikersnaam, ook in geval van misbruik als de Bieder onzorgvuldig is omgegaan met zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Online Auction 111 is mede namens de Verkoper gerechtigd om nakoming te vorderen van de betalingsverplichtingen van een Bieder als gevolg van biedingen en vervolgens Toewijzing die hebben plaatsgevonden door gebruik van het wachtwoord en de gebruikersnaam van de Bieder.

ARTIKEL 4. PRIVACY VERKLARING

Online Auction 111 zal de Persoonsgegevens (/data) van een Bieder enkel gebruiken in voor het doel waarvoor zij bestemd zijn, namelijk de Veiling. Alle Persoonsgegevens (/ data) worden opgeslagen en gebruikt door Auction in overeenstemming met de GDPR-regelgeving.

ARTIKEL 5. BEVEILIGING

Online Auction 111 spant zich naar redelijkheid in om haar systemen te beveiligen tegen verlies van data en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en neemt daarbij passende technische en organisatorische maatregelen. De Bieder is jegens Online Auction 111 gehouden om zijn computer en/of ieder ander apparaat waarmee hij zich toegang verschaft tot de Veilingwebsite afdoende en zoals gebruikelijk te beveiligen tegen virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden zich kunnen verspreiden via het internet. De Veilingwebsite kan links naar andere websites van derden bevatten. Online Auction 111 heeft geen invloed op (de informatie op) dergelijke websites.

ARTIKEL 6. DE VEILINGPROCEDURE

Online Auction 111 treedt op als Veilingdienst. De organisatie, voorbereiding en uitvoering van de Veiling worden uitsluitend door Online Auction 111 bepaald. Dit betekent onder andere dat Online Auction 111 de gang van zaken voorafgaand aan en tijdens de Veiling bepaalt en de discretionaire bevoegdheid heeft om, één of meer Kavels niet te veilen of verandering te brengen in (de samenstelling van) Kavels, een Bod niet te erkennen en ongeldig te verklaren en de Veiling te schorsen, te hervatten, te verlengen of af te gelasten en/of andere naar haar oordeel noodzakelijke maatregelen te nemen. De duur van een Veiling staat aangegeven op de Veilingwebsite. Dit laat onverlet dat Online Auction 111 gerechtigd is om een Veiling van een Kavel/Kavels te annuleren, op elk moment (voortijdig) te beëindigen, te schorsen of te verlengen. Zo zal Online Auction 111 onder meer in de situatie dat, vanwege technische storing(en), een Veiling niet voor alle Bieders toegankelijk is van haar recht tot verlenging van de Veiling gebruik kunnen maken. Online Auction 111 is hiertoe evenwel niet verplicht. Een Bieder is verplicht om door of namens Online Auction 111 in het kader van een Veiling gegeven instructies en aanwijzingen op te volgen. Een Deelnemer aanvaardt de bijzondere omstandigheden die bij een internetveiling kunnen spelen en de (technische) onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Geenszins kan Online Auction 111 voor dergelijke zaken aansprakelijk gesteld worden.

Op de Veilingwebsite een indicatieve sluitingstijd voor de Veiling per Kavel aangegeven. Wordt echter in de laatste 5 minuten voor sluiting nog een hoger Bod uitgebracht op een Kavel, dan zal de Veiling betreffende dat Kavel automatisch worden verlengd met 5 minuten. De verlengde tijd wordt de nieuwe indicatieve sluitingstijd van dat Kavel.

ARTIKEL 7. OMSCHRIJVING KAVELS

Online Auction 111 is bij de omschrijving van een Kavel op de Veilingwebsite afhankelijk van de door een Verkoper of derden verstrekte informatie over het Kavel. Online Auction 111 is niet aansprakelijk voor gebeurlijke publicatiefouten en/of vergissingen zoals die staan op de Veilingwebsite. Bij eventuele melding van het geslacht van het Embryo kan geen volledige zekerheid worden geboden, dit risico is voor de Koper. Bijzondere veilingvoorwaarden kunnen aanvullend op de Veilingvoorwaarden van toepassing zijn met betrekking tot een specifiek Kavel. Indien dit het geval is, zullen deze voorafgaand op de Veilingwebsite worden geplaatst en door de Deelnemers geacht te zijn gekend en aanvaard.

De door Online Auction 111 geselecteerde Kavels die tijdens de Veiling zullen worden aangeboden, zijn vóór aanvang van de Veiling te bezichtigen op de Veilingwebsite door middel van video’s en/of foto’s. Ook wordt op de Veilingwebsite schriftelijk informatie verstrekt over de voornaamste kenmerken van de Kavels.

Het staat een Bieder vrij om een (de) Kavel(s) voorafgaand aan de Veiling te bezichtigen en/of uit te proberen onder het zadel (alleen indien de leeftijd dit toelaat) op een door Online Auction 111 aan te wijzen locatie. Hiertoe dient op voorhand een afspraak te worden gemaakt via e-mail (stein.stud111@gmail.com).

ARTIKEL 8. HET BOD

Een Bod dient te worden gedaan op de wijze zoals door Online Auction 111 op de Veilingwebsite wordt aangegeven. De Veiling geschiedt "bij opbod”. De Bieder is gebonden aan zijn Bod dat als onherroepelijk en onvoorwaardelijk geldt. Iedere Bieder die een Bod uitbrengt, wordt geacht voor zichzelf te bieden en is persoonlijk gebonden jegens Online Auction 111 en (na toewijzing) jegens de Verkoper voor de uit zijn Bod jegens Online Auction 111 en de Verkoper voortvloeiende verplichtingen. Indien meerdere personen verklaren gezamenlijk een Bod uit te brengen of te hebben uitgebracht, zijn zij hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende verplichtingen jegens Online Auction 111 en (na toewijzing) jegens een Verkoper. Online Auction 111 en de Verkoper zijn gerechtigd deel te nemen aan de Veiling en namens derden een bod uit te brengen op de door Verkoper ter Veiling aangeboden Kavel(s).

ARTIKEL 9. TOTSTANDKOMING KOOPOVEREENKOMST

De Koopovereenkomst komt van rechtswege tot stand als gevolg van Toewijzing aan de hoogste Bieder. De Veiling staat onder toezicht van Online Auction 111 welke een proces-verbaal van de Toewijzing opmaakt. Deelname aan een Veiling betekent voor een Bieder niet dat een Kavel zonder meer aan hem wordt verkocht.

Online Auction 111 verkoopt via de Veilingwebsite geselecteerde Kavels namens en voor rekening van de Verkoper. Online Auction 111 treedt op als Veilingdienst c.q. als tussenpersoon tussen de Deelnemers. Een Koopovereenkomst komt uitsluitend tot stand tussen de Verkoper en de Koper zoals beschreven in de Veilingvoorwaarden; Online Auction 111 is niet gebonden aan de Koopovereenkomst(en) en al hetgeen daaruit voortvloeit (b.v. eventuele aanvullende afspraken aangaande levering en risico-overgang van het Kavel). Online Auction 111 is voorts niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van de Deelnemers (waaronder o.a. eventuele wanbetaling van de Koper).

Het eigendom van het Kavel gaat over op het moment dat de Koper aan al zijn betalingsverplichtingen zoals beschreven in deze Veilingvoorwaarden heeft voldaan.  o.a. de wanbetaling van een Koper)

ARTIKEL 10. FACTURATIE EN BETALING

De afrekening wordt ten aanzien van de Koper als volgt berekend: de prijs van de Toewijzing + 10% op deze prijs als Veilingkosten = nettoprijs, te vermeerderen met de eventueel van toepassing zijnde BTW = het afrekeningsbedrag. Met het uitbrengen van een Bod verbindt de Bieder zich tot betaling van het afrekeningsbedrag indien dit Bod leidt tot een Toewijzing. Online Auction 111 verzendt aan de Koper een factuur voor de door de Koper aan Online Auction 111 verschuldigde Veilingkosten. Daarnaast ontvangt de Koper van Online Auction 111 een afrekening betrekking hebbende op de prijs van Toewijzing één en ander gebeurlijk te vermeerderen met 21% BTW indien het Kavel verkocht wordt met toepassing van BTW. De factuur en de afrekening dienen onmiddellijk bij Toewijzing te worden betaald aan Online Auction 111. Indien de Koper niet tijdig tot betaling overgaat op de door Online Auction 111 voorgeschreven wijze, is de Koper in verzuim jegens Online Auction 111 en heeft Online Auction 111 en de Verkoper recht op intresten à 10% per jaar tot op de dag van de volledige betaling alsook op een onherleidbare schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag en van de prijs van Toewijzing. Indien de Verkoper of de Koper de Koopovereenkomst ontbindt of op andere wijze aantast, dan wel lastens Koper of Verkoper ontbonden wordt, blijft de Koper jegens Online Auction 111 de Veilingkosten verschuldigd onverminderd enig ander recht van Online Auction 111 in dat geval. Worden de factuur en/of de afrekening betreffende de verkoop van het Kavel na 14 dagen na de Toewijzing niet betaald, dan kan de Online Auction 111 de Verkoop als van rechtswege en zonder voorafgaandelijke verwittiging ontbonden verklaren en dan blijft het Kavel in eigendom van de (oorspronkelijke) Verkoper.

Indien de Koopovereenkomst rechtsgeldig door de Verkoper en/of de Koper wordt ontbonden of vernietigd, blijven de Verkoper en de Koper gehouden aan al hun in de Veilingvoorwaarden genoemde betalingsverplichtingen jegens Online Auction 111 te voldoen, voor zover deze een vergoeding ten behoeve van Online Auction 111 betreffen.

Indien ter zake van de overgang van een Kavel naar een andere lidstaat van de Europese Unie of buiten de Europese Unie op verzoek van de Koper wordt gefactureerd met het BTW-nultarief, verplicht de Koper zich alle daartoe noodzakelijke voorwaarden te vervullen teneinde een rechtsgeldige intracommunautaire- of exporttransactie te verwezenlijken. Indien toepassing van het BTW-nultarief door welke omstandigheid dan ook (achteraf) niet mogelijk blijkt, is de Koper op dat moment alsnog een bedrag verschuldigd ter grootte van het bedrag dat verschuldigd zou zijn indien sprake is van een binnenlandse levering van het desbetreffende Kavel. Op verzoek van Online Auction 111 is de Koper echter verplicht vorenbedoeld bedrag onmiddellijk aan Online Auction 111 te voldoen. Alsdan zal terugbetaling daarvan eerst en slechts plaatsvinden indien de Koper aan de hiervoor genoemde voorwaarden heeft voldaan. De Koper vrijwaart Online Auction 111 in ieder geval voor alle schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan de hiervoor genoemde voorwaarden. Bovendien is de Koper aansprakelijk voor alle (buiten)gerechtelijke kosten die Online Auction 111 maakt, met een minimumbedrag van EUR 1.000,--.

ARTIKEL 11. DRAAGMERRIE

De Draagmerrie welke het aan de Koper verkochte Embryo draagt, blijft eigendom van de Verkoper en wordt, na voorafgaandelijke verwittiging, uiterlijk 6 maanden na de geboorte van het Veulen door de Koper teruggebracht aan de Verkoper, in goede gezondheid, ontwormd en gevaccineerd. Als de Verkoper dit wenst, kan hij een waarborg vragen (t.w.v. EUR 3.000,-- excl. btw) aan de Koper voor het gebruik van de Draagmerrie. Deze waarborg wordt terugbetaald aan de Koper wanneer de Draagmerrie in goede staat wordt teruggebracht aan de Verkoper. Tot op minimum de 60ste dag dracht of op de datum van verkoop, wanneer deze de 60 dagen dracht overschrijdt draagt de Verkoper de volledige verantwoordelijkheid voor de Draagmerrie en haar ongeboren Veulen. De Verkoper is niet meer verantwoordelijke voor de gezondheid van de Draagmerrie en haar ongeboren Veulen na de verkoop van het Embryo. Het Veulen draagt in zijn of haar naam telkens de suffix van de stal van de Verkoper tenzij anders overeengekomen tussen de Verkoper en de Koper.

ARTIKEL 12. AFNAME

Na de Veiling én betaling door de Koper van alle betalingsverplichtingen zoals beschreven in deze Veilingvoorwaarden, dient - tenzij de Koper en de Verkoper hierover anders overeenkomen - de fysieke levering (en daarmede de risico-overdracht) van het Kavel uiterlijk binnen 30 werkdagen plaats te vinden nadat de Verkoper heeft aangeven dat het Kavel dan kan worden geleverd. Mocht voorgaande niet tijdig door de Koper worden gedaan, dan komen alle daarmee gemoeide kosten die de Verkoper moet maken met betrekking tot het Kavel, voor rekening van de Koper.

Ter zake van de Kavels sluit Online Auction 111 geen verzekering af ten behoeve van de Verkoper noch de Koper. Aangezien de Verkoper en de Koper geheel voor eigen rekening en risico aan de Veiling deelnemen, adviseert Online Auction 111 hen een betreffende verzekering zelf af te sluiten.

Tenzij anders door de Koper en de Verkoper schriftelijk overeengekomen, geldt als uitgangspunt dat (i) wanneer (het) toegewezen Kavel(s) buiten België afgeleverd dient te worden, de Koper de transportkosten voor zijn rekening neemt of zelf tijdig het transport regelt of (ii) wanneer (het) toegewezen Kavel(s) binnen België afgeleverd dient te worden, de Verkoper de transportkosten voor zijn rekening neemt of zelf tijdig het transport regelt.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

Iedere aansprakelijkheid van Online Auction 111 in verband met en voortvloeiende uit de Veiling, deze Veilingvoorwaarden en de Kavels is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Online Auction 111.

ARTIKEL 14. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Online Auction 111 beslecht in eerste aanleg alle betwistingen die verband houden met de Veiling. De bemiddeling en tussenkomst van Online Auction 111 en de verkoop geschieden overeenkomstig de Belgische wetgeving. Bij eventuele geschillen zal enkel het Belgische recht van toepassing zijn en zullen enkel de rechtbanken van het rechtsgebied Antwerpen exclusief bevoegd zijn om van de geschillen kennis te nemen.

ARTIKEL 15. OVERIGE BEPALINGEN

Voor het geval Stud 111 middels de Veiling een Kavel aanbiedt en wenst te verkopen, geldt het navolgende:

  1. Het Kavel (en wanneer aan de orde, de Draagmerrie waarin het Embryo zich bevindt)  wordt geveild en verkocht “as is, where is” ofwel “in de staat waarin – en hoe en waar – ze zich bevinden” op het moment van de Veiling. 
  2. Stud 111 verstrekt geen enkele garantie ten aanzien van de gezondheidstoestand van het Kavel en de (toekomstige) geschiktheid van het Kavel (voor de sport). Alle risico’s in dit verband zijn en blijven voor rekening van de Koper.
  3. Voorafgaand aan de Veiling zijn de Kavels klinisch en (met uitzondering van Veulens en fokmerries) röntgenologisch gekeurd door een dierenarts in opdracht van de Verkoper van het betreffende Kavel. Deze keuringsrapport(en) kunnen voorafgaand aan de Veiling op de Veilingwebsite door een Bieder worden bekeken en opgeslagen worden voor eigen gebruik. 

 

Online Auction 111 behoudt zich het recht voor om de Veilingvoorwaarden zonder voorafgaande aankondiging aan te passen. In geval van dergelijke aanpassingen gelden de nieuwe Veilingvoorwaarden van rechtswege met ingang van de eerstvolgende Veiling zoals die gepubliceerd zijn op de Veilingwebsite.

Indien een of meer van in de Veilingvoorwaarden genoemde bepalingen niet rechtsgeldig zouden zijn of worden, blijven de overige bepalingen verder rechtsgeldig. In dat geval treedt in plaats van de bedoelde niet rechtsgeldige bepaling een nieuwe bepaling, die met de bedoelde oude niet rechtsgeldige zoveel als mogelijk overeenkomt voor wat betreft inhoud, bereik en doel daarvan.

Bij betwisting tussen de Engelstalige en Nederlandstalige Veilingvoorwaarden geldt uitsluitend de Nederlandse tekst van de Veilingvoorwaarden.

 

***

Ik heb kennis genomen van de voorwaarden, deze te begrijpen en te aanvaarden. *

(*) Deze velden zijn verplicht